Zgłoszenie do konkursu winno zawierać m.in.:
- deklarację przystąpienia do konkursu;
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi;
- odpis dyplomu;
- ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy;
- prawo wykonywania zawodu;
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.).

Dokumenty należy składać w Wydziale Spraw Pracowniczych UM w Poznaniu, ul. Fredry 10 pok. 141   

Termin składania aplikacji: 19 lipca 2021 r.