Wymagania stawiane kandydatom:  
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
- czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynna znajomość języka polskiego,
- preferowane posiadanie dodatkowego wykształcenia pedagogicznego.

 Potrzebne dokumenty:
- podanie skierowane do dziekana,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- C.V.,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty  na obszarze Polski,
- zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 7 grudnia 2021r.

Dokumenty należy składać u Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

 W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.

Więcej: umlub.pl