Osoby zainteresowane mają czas na składanie dokumentów do 12 grudnia 2014 r.

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymaga się posiadania:
- tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty;.
- specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej;
- stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych w zakresie stomatologii;
- udokumentowanego dorobku naukowego;
- doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
- czynnej znajomości języka obcego (w przypadku cudzoziemców - czynnej znajomości języka polskiego).

Wykaz niezbędnych dokumentów:
- podanie skierowane do dziekana;
- C.V.;
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu;
- zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym;
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego;
- certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (w przypadku cudzoziemców);
- poświadczona kserokopia zaświadczenia (w przypadku wszczętego przewodu doktorskiego).
- ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt:
Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym

ul. Chodźki 6
20-093 Lublin
Mail 1wydzlek@umlub.pl
tel. 81448 6000