Na obu stanowiskach w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej praca w pełnym wymiarze godzin.  

Warunki stawiane kandydatom w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją:
-tytuł zawodowego lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
- czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców języka polskiego,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- specjalizacja z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Warunki stawiane kandydatom w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej:
-tytuł zawodowego lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
- czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców języka polskiego,

Potrzebne dokumenty:
- Podanie skierowane do Dziekana,
- Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- C.V.,
- Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
- Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną),
- Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją,

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Terminie składania dokumentów: do  5 stycznia 2021 r.

 

Więcej: umlub.pl