O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia medyczne w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają; stopień naukowy doktora, specjalizację w dyscyplinie odpowiedniej dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:
- podanie
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
- świadectwo pracy,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
- zaświadczenie o specjalizacji,
- świadectwo zdrowia,
- życiorys,
- fotografię,
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktację wg. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wg. International Citation Reports ( Impact Factor ) potwierdzoną przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl)

Dokumenty należy składać do dnia 14.04.2015 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 pokój nr 209

Więcej: umed.pl