Zadania na stanowisku:
- przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stomatologii UM w Łodzi;
- przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów fizjoterapii UM w Łodzi;
- leczenie pacjentów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej;
- prowadzenie i publikowanie badań naukowych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i nauk pokrewnych;

Wymagania wobec kandydata
- co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny;
- umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

UM w Łodzi oferuje:
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
- wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
- atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- życiorys naukowy i zawodowy z uwzględnieniem spisu publikacji;
- wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
- skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
- oświadczenie o niekaralności;
- dotyczące statusu zatrudnienia w UM Łodzi;
-deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres: praca.nauczyciel.lek@umed.lodz.pl,

Termin nadsyłania aplikacji: do 10 stycznia 2022 r.