Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz studia licencjackie na kierunku
techniki dentystyczne
- biegła znajomość języka angielskiego

Potrzebne dokumenty:
1. Podanie skierowane Rektora,
2. Kwestionariusz osobowy,
3. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
4. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, 
5. Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
7. Inne dokumenty np.:
- wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub
innej z podaniem liczby przyznanych punktów MNiSW,
- udzielone patenty na wynalazki,
- pozyskane granty.
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne
w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 19 października 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 października 2020 r.

Więcej: umb.edu.pl