Wymogi stawiane kandydatom:
- ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- otwarta specjalizacja w dziedzinie ortodoncji,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
- podanie skierowane Rektora,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- inne dokumenty np.:
- - wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MNiSW, udzielone patenty na wynalazki,  pozyskane granty;
- - kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

  • Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 6 marca 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2020 r.

Więcej: umb.edu.pl