Wpisy w załączniku V ułatwić mają przedstawicielom wielu zawodów, także lekarzom dentystom - ubieganie się o uznanie uzyskanych w Polsce kwalifikacji w innym państwie członkowskim UE i mogą znacznie skrócić okres postępowania m. in. poprzez zniesienie konieczności przedstawiania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, szybka aktualizacja wpisów i ich odpowiednia forma mają duże znaczenie. Prezydium NRL stwierdziło, że projekt ten uwzględnia wcześniej przekazywane uwagi samorządu lekarskiego.

Uwagi te odnosiły się m.in. do:
- wpisu dotyczącego świadectwa złożenia lekarsko - dentystycznego egzaminu;
- dodania informacji na temat stażu podyplomowego, który oprócz egzaminu, jest nadal warunkiem uzyskania w Polsce pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Prezydium NRL zauważyło, że wpis proponowany w pkt. 5.3.2 załącznika V, który dotyczy polskiego dyplomu lekarza dentysty błędnie określa kierunek studiów - powinien być kierunek lekarsko - dentystyczny.

Załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE zawiera m. in.:
- dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wymagane do wykonywania zawodów lekarza dentysty (pkt 5.3.2 załącznika V);
- dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lekarza dentysty specjalisty (pkt 5.3.3 załącznika V);
- nazwy specjalizacji lekarskich objętych systemem uznawania automatycznego (pkt 5.1.3 załącznika V).

Prezydium NRL optuje jednocześnie za dokonaniem dwóch zmian w zakresie nazw polskich specjalizacji, które nie dotyczą lekarzy dentystów (zdrowie publiczne i medycyna tropikalna).