Wymagania stawiane kandydatom:

- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty,
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),
- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
- dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ specjalistycznego, pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
- członkostwo w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii ,
- zainteresowanie pracą naukową.

Potrzebne dokumenty:

- podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu w/w jednostki) jak również inne posiadane opinie o rozwoju naukowym i jego perspektywach,
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej  oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
- informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, pod nr tel. 012 422-86-15

Termin składania dokumentów: 30 maja 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 października 2022 r.