• W opinii  prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego otwarty dostęp do pytań i odpowiedzi z egzaminów specjalizacyjnych jest niezbędny do prowadzenia nadzoru nad ich jakością
  • Kolejna korzyść z ujawnienia treści Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego to możliwość lepszego przygotowania się osób zdających
  • Naczelna Izba Lekarska udostępnia  kolejny otrzymany pakiet pytań i odpowiedzi z PES z lat 2021-2022 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Otwarty dostęp do pytań

- Upublicznienie pytań przez CEM z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże lepiej przygotować się do PES zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań. Niejednokrotnie były one kwestionowane przez lekarzy w trakcie egzaminów – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. 

Pytania zostały ostatecznie przesłane do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wcześniej CEM (po wyroku WSA) odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. 

Pakiet pytań z 2021-2022. Udostępnione przez NIL

Naczelna Izba Lekarska otrzymała kolejny pakiet pytań i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z lat 2021-2022. 

Pytania i odpowiedzi z PES (2021-2022) ze stomatologii: