Naczelna Rada Lekarska wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które uniemożliwiają dostęp do testów z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

- Dla wielu lekarzy przygotowujących się do tych egzaminów poruszona kwestia jest niezwykle ważna. Uzyskanie uprawnień zawodowych czy zdobycie specjalizacji warunkuje prawidłowy rozwój zawodowy i możliwość uzyskania zatrudnienia - przekonuje Maciej Hamankiewicz.

W walce o dostęp do pytań egzaminacyjnych NRL szuka sojusznika w osobie Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Maciej Hamankiewicz zwrócił się do RPO o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tego przepisu również poprzez skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Irena Lipowicz w resorcie zdrowia interweniowała już w tej sprawie w październiku 2013 roku. Odpowiedź przedstawicieli ministerstwa świadczyła, że nie zamierza zajmować się tą kwestią. W lakonicznych odpowiedziach pojawiały się jednak sugestie, że udostępnienie pytań z lat ubiegłych mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom kształcenia specjalizacyjnego.

Przypomnijmy, że NSA uznał, iż pytania egzaminacyjne z PES stanowią informację publiczną, gdyż zadania testowe są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną (wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. sygn. akt I OSK 678/11).

Czytaj więcej: Dostęp do pytań PES i LDEK: co powie RPO?