Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało o terminach egzaminów stomatologicznych

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) odbędzie się 6 września 2022 r. (wtorek).

-Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW) odbędzie się 28 maja 2022 r. ( sobota)

Do LDEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza dentysty, po ukończeniu, co najmniej pięcioletnich studiów.

W celu zgłoszenia do LDEW  należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Jednak wcześniej trzeba założyć konto na stronie CEM

Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM. Po pobraniu i wydrukowaniu wniosku, należy go podpisać i  dołączyć dyplom lekarza dentysty. Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, konieczne jest także tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.