• Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Ortodoncji oraz kierownika Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 • Kandydaci wybrany przez Komisję podlegają zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, może  on zarządzić ponowne przeprowadzenie konkursu
 • Termin składania ofert w obu konkursach upływa 9 czerwca 2022 r.

Warunki, które należy spełnić

Kandydaci zainteresowani posadą kierownika w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji oraz kierownika w Katedrze i Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM powinni mieć:

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki,
 • odpowiednie osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłaszono konkurs (zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896))
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie ich podstawowym miejscem pracy.

Jakie dokumenty przygotować na konkurs

 • podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki konkursu
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • odpis dyplomu specjalisty,
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM,
 • informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • informacja o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM,
 • ewentualne referencje lub opinie.

Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych uczelni.  

Może też dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.
 

 Termin składania ofert: 9 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 czerwca 2022 r.  Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.