PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ŚUM szuka kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej

ms
10-02-2021, 15:13
ŚUM szuka kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Kierownik protetyki w ŚUM (fot. pixabay)
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:
Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej ŚUM, na kierownika.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
Korzystają z pełni praw publicznych.
Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci, zgłaszający się do konkursu, muszą przedłożyć:
Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
Prawo wykonywania zawodu.
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
Odpis dyplomu specjalisty.
Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez bibliotekę SUM.
Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
Ewentualne referencje lub opinie.

Kandydat może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 22 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 31 marca 2021 r.

POLECAMY W SERWISACH