•  Wielkopolska Izba Lekarska przeznacza funduszu stypendialny na wsparcie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Warunkiem ubiegania się o stypendium jest realizacja obowiązku kształcenia ustawicznego. W ciągu  4 lat lekarz i lekarz dentysta powinien zgromadzić co najmniej 200 punktów edukacyjnych
  • Konieczne jest też opłacenie składek członkowskich 
  • Zgłoszenia wniosków o stypendium do 31 sierpnia

Stypendium Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Warto aplikować

Celem funduszu stypendialnego WIL jest wsparcie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ta forma pomocy materialnej dotyczy staży, kursów oraz warsztatów w polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych.

Termin składania wniosków o stypendia: 31 sierpnia  2023 r.

Ranking ma znaczenie. Kryteria przyznawania stypendium WIL

Udział w większości wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską dla jej członków jest bezpłatny, natomiast płatne kursy specjalistyczne są refundowane na poziomie 30 proc. kosztów. Stypendia dają możliwość uzyskania środków finansowych na doskonalenie zawodowe także poza WIL.

Głównym kryterium w decyzji o przyznaniu stypendium jest kolejność na liście rankingowej, ta zaś tworzona jest na podstawie:

  • punktacji obejmującej m.in. wynik LEK lub LDEK,
  • posiadanego doświadczenia zawodowego
  • uzasadnienia wskazanej placówki (w przypadku stażu) lub wybranego kursu.

– W ostatnim punkcie chodzi o wskazanie korzyści, jakie ze stypendium wypłyną dla lekarza oraz ośrodka, w którym jest zatrudniony – wyjaśnia prof. Jacek Wysocki, przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Konieczne warunki do spełnienia

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić jest realizacja obowiązku kształcenia ustawicznego. To oznacza, że w 48-miesięcznym okresie rozliczeniowym lekarz i lekarz dentysta powinien zgromadzić co najmniej 200 punktów edukacyjnych. Konieczne jest też opłacenie składek członkowskich.

Na co można przeznaczyć stypendium:

  • opłaty za udział w wybranej formie doskonalenia zawodowego,
  • koszty zakwaterowania,
  • koszty dojazdu.

Kwota i zakres dofinansowania w każdym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie. Wniosek musi dotyczyć wydarzenia, które obędzie się nie później niż 12 miesięcy od przyznania środków.

Stypendia można składać dwa razy w roku: do końca lutego i do końca sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu miesiąca.

Pełen regulamin oraz opis wymaganych wniosków