• ORL w Warszawie stworzyła specjalny fundusz stypendialny  dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego
 • Fundusz ma na celu zwiększenie szans lekarzy na staż w polskim lub zagranicznym ośrodku oraz na udział w kursach i warsztatach dokształcenia zawodowego
 • Stypendia przyznawane są przez ORL w Warszawie dwa razy w roku. Najbliższy termin składania wniosków 30 września 

5 tys. zł dofinansowania. Program stypendialny ORL

Program stypendialny ORL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami OIL w Warszawie został stworzony celem dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.

Stypendia w kwocie do 5 tysięcy złotych przyznawane będą 2 razy do roku dla 5 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

Terminy składania wniosków:

Wniosek i udokumentowane osiągnięcia. Co złożyć na konkurs

Wniosek o przyznanie stypendium ORL oraz następujące załączniki:

 • dokument potwierdzającym wynik z LEK/LDEK/PES,
 • lista publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata,
 • dokument potwierdzający odbyte staże lub kursy,
 • zgoda kierownika ośrodka szkolącego,
 • potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym czteroletnim,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie,
 • inne dokumenty (np. rekomendacje, publikacje, doniesienia zjazdowe,
 • dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację,
 • zobowiązanie do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania.

Wszystkie dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl. 

Wniosek do pobrania na stronie ORL w Warszawie

Osoby, którym zostało przyznane stypendium zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do Sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 54 28 390.