• Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Doświadczalnej
 • Wśród warunków stawianych kandydatom tytuł profesora lub stopień dr hab. n. med, odpowiednia specjalizacja, dorobek naukowy
 • Termin zgłoszeń upływa 6 września

Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej UM we Wrocławiu. Wakat na kierowniczym stanowisku

Trwa  konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Lista warunków, które powinien spełnić kandydat:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 
 • tytuł zawodowy lekarza - dentysty, 
 • specjalizacja odpowiadająca profilowi działalności jednostki,
 • osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz w kierowaniu zespołami badawczymi. 

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych”, https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/regulaminy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 • odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
 • informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
 • deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023, poz. 742 ze zm.),
 • informacja o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
 • opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
 • ewentualne referencje lub opinie.

Dodatkowo punktowane granty, patenty

W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: 

 • potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc,
 • poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne,
 • prowadzenie studiów w języku obcym,
 • kierowanie grantem naukowym,
 • promotorstwo przewodów doktorskich,
 • opracowanie wzoru użytkowego lub patentu,
 • zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Termin składania dokumentów: 6 września 2023r. listem poleconym na adres: Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego, ul. Krakowska 26; 50-425 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.