Lekarz cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy zawartej z jednostką prowadzącą taki staż. Warunki finansowe odbywania lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego przez cudzoziemców są każdorazowo określane w umowie cywilnoprawnej zawartej między lekarzem lub lekarzem dentystą cudzoziemcem spoza UE (posiadającym wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski) a dyrektorem jednostki, w której odbywany jest staż podyplomowy.

To marszałek województwa, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Podmioty prowadzące staż powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 oraz z 2017 r. poz. 2194) oraz znajdować się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych ustalonej przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską.

Liczba decyzji, wydanych przez ministra zdrowia na odbywanie lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego cudzoziemcom na terytorium Polski w latach 2013-2016, nie przekraczała 40 rocznie. Liczba cudzoziemców, którzy realizują taki staż jest stosunkowo niewielka.

Liczba podmiotów, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb w zakresie kształcenia cudzoziemców.

Jednym z priorytetów ministra zdrowia jest koncentrowanie się na działaniach mających na celu utrzymanie na rynku pracy optymalnej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego koniecznego do zagwarantowania właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia ciągłości opieki medycznej nad pacjentami, sprawowanej przez specjalistów w różnych dziedzinach medycyny.

Tematyka ta jest przedmiotem obrad zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrowia poz. 22 i poz. 49), którego zadaniem jest przygotowanie rekomendacji zmian przepisów dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego oraz na nowo określenia katalogu specjalizacji i uzupełniającego go katalogu umiejętności zawodowych.

Zespół zakończy pracę w połowie listopada 2018 r. Przygotowane w tym czasie rekomendacje będą miały wpływ na projektowaną w resorcie zdrowia ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw, która zgodnie z procedurą legislacyjną, podlegać będzie jeszcze konsultacjom publicznym i międzyresortowym.