• Dwa ważne etapy w karierze lekarza/lekarza dentysty czyli odbycie stażu podyplomowego i otrzymanie PWZ wymagają określonych formalności
 • Wielkopolska Izba Lekarska szczegółowo informuje swoich członków na temat dokumentów, które w tym celu należy złożyć
 • Szczegółowe informacje dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy otrzymali PWZ poza Polską

Staż podyplomowy 

Zarówno przed, jak i po odbyciu stażu podyplomowego konieczne jest dopełnienie określonych formalności.  Zatem w celu odbycia stażu podyplomowego należy uzyskać skierowanie na staż. Pierwszy krok to wypełnienie formularza dostępne na stronie  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Prawo wykonywania zawodu

Dokumenty niezbędne do otrzymania PWZ  lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu możliwe jest wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

 Dokumenty mają być umieszczone w jednej kopercie podpisanej „Rejestr lekarzy”. 

Lista potrzebnych dokumentów 

 • Wypełniony  Wniosek W-1; zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku,
 •  Orzeczenie o stanie zdrowia, 
 • Formularz uzupełniający,
 • Oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią ocen z całości studiów wydane przez dziekanat uczelni – średnia ocen brana jest pod uwagę przy przyznawaniu miejsc odbywania stażu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przekazuje bezpośrednio zaświadczenia do WIL),
 • Miękki odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (należy dostarczyć przy odbiorze PWZ dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu),
 • Wydział anglojęzyczny – zaświadczenie wydane przez dziekanat polskiej uczelni o równoważności toku studiów anglojęzycznych z programem w języku polskim wraz z średnią ocen,
 •  Dowód osobisty lub paszport do wglądu  oraz formularz  - potwierdzenie danych osobowych lekarza,
 • Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie),
 • Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć),
 • Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy

 W przypadku obywateli innych państw

 • Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja dyplomu) lub egzamin LEW lub LDEW (plus kopia oryginalnego dyplomu wraz z tłumaczeniem, 
 • Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (365), zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy), 
 • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polskim. 

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa powinien złożyć: 

 • Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód: prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja ( tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 •  Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy, książeczka pracy (!tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 Termin składania dokumentów: 27 czerwca - 15 lipca 2022 roku 

Dodatkowe informacje:

 • Dział Obsługi Lekarza – Rejestrze Lekarzy rejestr@wil.org.pl tel. 61 852 58 60 wew. 503 
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  odz@wil.org.pl tel. 61 852 58 60 wew. 505