Osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko instruktora powinny złożyć:
- podanie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- świadectwo pracy;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
- świadectwo zdrowia;
- życiorys;
- fotografię;
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktację wg. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wg. International Citation Reports ( Impact Factor ) potwierdzoną przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2015 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Pomorska 251
pokój nr 209