Lekarz dentysta powinien przesyłać wniosek w formie papierowej do wojewody nie później, niż w ciągu trzech dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej, a więc do 3 marca 2015 r. (pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem normalnego terminu składania wniosków tzn. do 28 lutego).

Termin przekazania wojewodzie wniosku w wersji papierowej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmodyfikowane zasady składania wniosku o odbywanie rezydentury.
Ponownego wniosku o odbywanie rezydentury nie mógł złożyć lekarz, który:
- uzyskał potwierdzenie realizacji programu specjalizacji, albo
- został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury (nawet jeśli jej nie podjął albo podjętą rezydenturę przerwał), chyba że przedstawi orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

Tym niemniej po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego lekarz może ponownie otrzymać rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz.
Zmiany obejmują wszystkich lekarzy dentystów, w tym tych, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury przed 1 stycznia 2015 r.
Lekarz, ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, może w danym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie, jednakże dopuszczalne jest jednoczesne złożenie wniosków na dwa tryby (rezydencki i pozarezydencki).

Czytaj także: Po zmianach: czas na wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

Lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Każde wygenerowanie kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, automatycznie dezaktywuje poprzedni wniosek. W przypadku gdy kolejny wniosek dotyczy innego województwa niż poprzednie, wszystkie poprzednie wnioski stają się nieaktualne.

Zmieniły się także zasady podziału niewykorzystanych miejsc rezydenckich w ramach postępowania odwoławczego. Niewykorzystane miejsca szkoleniowe, objęte rezydenturą, będzie mógł dodatkowo przyznawać minister zdrowia, a nie - jak dotychczas - wojewoda.