• W jednym rozporządzeniu ministra zdrowia (projekt) zebrano i uaktualniono przepisy dotyczące realizowania specjalizacji
 • W projektowanym rozporządzeniu zawarto m.in. wykaz specjalizacji lekarsko - dentystycznych i modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego
 • Proponowane rozporządzenie zawiera m.in. 15 załączników ze wzorami różnych dokumentów niezbędnych w realizowaniu specjalizacji lekarskich

Przepisy regulujące zasady odbywania specjalizacji

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza rozwiązania polegające m.in. na:

 •  podniesieniu wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego do 500 zł oraz wynagrodzenie członków zespołu egzaminacyjnego do 300 zł;
 • dostosowaniu regulamin postępowania kwalifikacyjnego do regulacji wprowadzających nowe zasady naboru na szkolenie specjalizacyjne tzw. centralny nabór na specjalizacje;
 • doprecyzowaniu zasad przeliczania średniej ocen z egzaminów uzyskanej w okresie studiów, tak aby średnia ta mogła być porównywana niezależnie od skali ocen obowiązującej na uczelni;
 • określono w jaki sposób należy składać zastrzeżenia do danych zawartych we wniosku oraz punktacji PES;
 • wskazano przypadki kiedy następuje odrzucenie wariantu wyboru wskazanego we wniosku oraz odrzucenie wniosku w całości.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 września 2022 r.

Wykaz specjalizacji lekarsko - dentystycznych:

 • chirurgia stomatologiczna (0781);
 • chirurgia szczękowo–twarzowa (0704);
 • ortodoncja (0782);
 • periodontologia (0783);
 • protetyka stomatologiczna (0784);
 • stomatologia dziecięca (0785);
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786);
 • epidemiologia (0710);
 • zdrowie publiczne (0730).

Oznaczenie zawarte obok nazwy specjalizacji oznacza czterocyfrowy kod specjalności.

Wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacje lekarsko - dentystyczne):

 • chirurgia stomatologiczna;
 • chirurgia szczękowo–twarzowa;
 • ortodoncja;
 • periodontologia;
 • protetyka stomatologiczna;
 • stomatologia dziecięca;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją;
 • epidemiologia;
 • zdrowie publiczne.