• Śląski UM w Katowicach przyjmuje aplikacje na staż dla lekarzy dentystów (prowadzony w języku angielskim)
  • Aplikacje uczestnictwa w IV edycji stażu przyjmowane są do 27 lipca 2023 r.
  • O przyjęciu decyduje kolejność wysłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów  

Przyjmowanie aplikacji na staż 

Chodzi o staż (szkolenie praktyczne) zorganizowany dla absolwentów kierunku lekarsko – dentystycznego prowadzonego w języku angielskim,  o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1731)*.

Aplikacje uczestnictwa w IV edycji stażu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przyjmuje do 27 lipca 2023 r.

Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną w późniejszym terminie.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz podany przez ŚUM.

W IV edycji przyjęte zostaną cztery aplikacje na staż.

O przyjęciu decyduje kolejność wysłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów.

Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.

Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta. 

O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadomi koordynator.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM.

Kto może uczestniczyć w stażu? 

* Art. 15p. 1. Osobom, które ukończyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym, w języku innym niż język polski, i nie odbyły stażu podyplomowego, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje, w drodze decyzji, staż podyplomowy za odbyty:

1) jeżeli osoby te w trakcie studiów odbyły co najmniej roczne szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego w drodze porozumienia pomiędzy daną uczelnią i podmiotem leczniczym w krajach, w których nie ma obowiązku odbycia stażu podyplomowego, a zrealizowanie tego szkolenia jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w tym kraju, albo

2) jeżeli osoby te ukończyły, po uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, trwające 6 miesięcy szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego przeprowadzone w podmiocie leczniczym udostępniającym uczelni medycznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.