• Ogłoszony został konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej  w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Wśród wymagań dorobek dydaktyczny i organizacyjny 
 • Zgłoszenia do 29 lipca (sobota)

Praca w Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Trwa konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunki konkursu, które trzeba spełnić

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynna znajomości języka polskiego,
 • dorobek dydaktyczny i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 pkt 1) w związku z § 13 Zarządzenia nr 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej (120 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów).

Preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.  

Dokumenty, które należy złożyć

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia – jeśli dotyczy kandydata,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie,
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia,
 • Karta oceny przełożonego,
 • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie. 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania  dokumentów: 29 lipca 2023r.

 Pełna treść ogłoszenia