• Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi powinien upublicznić pytania i odpowiedzi z PES, bo taki jest prawomocny wyrok WSA, wzmocniony postanowieniem NSA, uznającym w tej sprawie bezczynność ze strony Centrum
  • Na konieczność wykonania wyroku WSA w Łodzi zwrócił uwagę prezes NRL Łukasz Jankowski 
  • Dostęp do pytań i odpowiedzi z PES służy ochronie interesu całego społeczeństwa, bo jest formą kontroli jakości pytań, a więc i poziomu przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu  

Dlaczego CEM nie ujawnia pytań z egzaminów specjalizacyjnych 

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do p. o. Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. n. praw. Rafała Kubiaka z prośbą o wykonanie uprawomocnionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r.

Szef NRL zwrócił uwagę na bezczynność dyrektora łódzkiego CEM w rozpoznaniu wniosku Naczelnej Izby Lekarskiej z 15 lutego 2021 r. o udostępnienie pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla wszystkich specjalności). Obowiązek taki nałożony został na CEM odnośnie PES, które odbyły się w ciągu ostatnich pięciu lat w sesji wiosennej i jesiennej.

Jawne pytania i odpowiedzi z PES w interesie publicznym 

Prezes NRL przypomniał, że wyrokiem z 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM w Łodzi od  wyroku WSA w Łodzi z 2021 r. NSA uznał, że brak jest podstaw do odmowy upublicznienia pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami.

W wyroku stwierdzono m.in., że dostęp do testów wykorzystanych na egzaminie służy nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminu, ale także ochronie interesu całego społeczeństwa, dzięki umożliwieniu kontroli nad jakością pytań, a w konsekwencji sposobu przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu.