• Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  nadal nie ujawnia pytań z egzaminów specjalizacyjnych 
  • Dyrektor CEM powinien upublicznić pytania i odpowiedzi z PES, bo taki jest prawomocny wyrok WSA, wzmocniony postanowieniem NSA, uznającym w tej sprawie bezczynność ze strony Centrum
  • Na prośbę prezesa NRL Łukasza Jankowskiego o wykonanie uprawomocnionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r. dyrektor CEM odpowiada, że będzie to możliwe jedynie odpłatnie
  • Należność za pytania i odpowiedzi testowe PES ma uiścić Naczelna Izba Lekarska

Dostęp do pytań i odpowiedzi z PES. Obowiązkiem CEM

Pomimo wyroku WSA z 2021 r., nakazującego upublicznienie pytań i odpowiedzi z PES do tej pory Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi tego wyroku nie wykonało. 

Prezes NRL Łukasz Jankowski przypomniał, że wyrokiem z 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM w Łodzi od  wyroku WSA w Łodzi z 2021 r. NSA uznał, że brak jest podstaw do odmowy upublicznienia pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami.

W wyroku stwierdzono m.in., że dostęp do testów wykorzystanych na egzaminie służy nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminu, ale także ochronie interesu całego społeczeństwa, dzięki umożliwieniu kontroli nad jakością pytań, a w konsekwencji sposobu przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu.

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do p. o. Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. n. praw. Rafała Kubiaka z prośbą udostępnienie pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla wszystkich specjalności), z ostatnich pięciu lat w sesji wiosennej i jesiennej.

Jawne pytania i odpowiedzi z PES. Jedynie odpłatnie

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. n. praw. Rafał Kubiak w oficjalnym piśmie skierowanym do prezesa Łukasza Jankowskiego odpowiedział, że wyrok sądu wykona i udostępni pytania. Nie zostaną jednak opublikowane na stronie CEM, ale przekazane NIL. Warunkiem jest opłacenie przez NIL kosztów przygotowania skanów pytań.

Rafał Kubiak wyjaśnia, że udostępnienie pytań, o które prosił NIL wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez CEM, wynikających ze sposobu ich udostępniania. Koszty te obejmują odszukanie w archiwum CEM żądanych materiałów i ich przygotowanie w formie skanu/pdf, który następnie zostanie przesłany elektronicznie do NIL.

- Materiały te obejmują ok. 320 testów egzaminacyjnych, po ok. 30 stron każdy. Łączna liczba stron formatu A-4 - ok. 4800. Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie kluczy poprawnych odpowiedzi. Wartość opłaty zostanie ustalona przez CEM na kwotę 5 649,60 zł, z uwzględnieniem stawki godzinowej wynagrodzenia pracowników przygotowujących wnioskowane materiały, wylicza w dyrektor CEM w piśmie do prezesa NIL, które Izba opublikowała na Twitterze.

Dyrektor CEM podkreśla również, że nieuiszczona kwota zostanie ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej, do czego podstawę daje np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 17 lutego 2015 r., sygn. akt: I SA/G1 1151/14, LEX nr 1652445.

Jednocześnie dyrektor CEM powiadomił, że wyznacza termin na rozpatrzenie wniosku na 31 marca 2023 r. stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak informuje Rynek Zdrowia.