Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłosił konkurs na stanowisko asystenta (pracownika naukowo – dydaktycznego) w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej. Praca w wymiarze 3/4 etatu na czas nieokreślony.

 Wymagane kwalifikacje:
- stopień naukowy doktora,
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone w opinii opiekuna naukowego; na temat pracy w studenckim ruchu naukowym, wyróżniającej się pracy magisterskiej lub
doktorskiej (zalecane), 
- udokumentowana znajomość języka obcego (zalecane).

Dokumenty jakie należy złożyć:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,
- CV z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- druk oświadczeń,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie/dyplom nadania stopnia doktora),
- prawo wykonywania zawodu,
- świadectwa pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 12 stycznia 2018 r.
Dział Kadr PUM, Szczecin ul. Rybacka 1, pok. 203

Zakończenie konkursu: 31 stycznia 2018 r.

Więcej: pum.edu.pl