• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia wprowadzenie nowej specjalizacji – psychoterapia uzależnień.
  • Specjalizacja powinna być zarezerwowana wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub pokrewny.
  • Jednym z ograniczeń jest brak gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby wykonujące zawody niezwiązane z ochroną zdrowia, wskazuje NRL.

Naczelna Rada Lekarska jest zaniepokojona nierównym traktowaniem lekarzy i lekarzy dentystów. Bo do takich wniosków samorządowcy doszli po zapoznaniu się projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Skąd to wykluczenie dentystów z nowej specjalizacji

Z jednej strony pozytywnie należy ocenić wprowadzenie nowej specjalizacji, czyli psychoterapii uzależnień. Jednak możliwość podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie powinna dotyczyć osób, które posiadają tytuł zawodowy związany z wykonywaniem zawodu medycznego lub pokrewnego.

Tymczasem projekt zakłada, że taką specjalizację mogą robić teolog czy filozof, ale Ministerstwo Zdrowia nie umieściło  w nim lekarza dentysty!

Należy dopisać dentystów do projektu

Dlatego NRL wnosi o zamianę załącznika nr 2: Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia. Chodzi o włączenie również studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Więcej na stronie NIL