• ŚUM ogłosił konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 • Praca w pełnym wymiarze czasu
 • Zgłoszenia do 18 września

Wakat w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Praca w pełnym wymiarze czasu.

 Wymagania kwalifikacyjne:

 • dyplom lekarza dentysty,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentamńi,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Asystent dydaktyczny w ŚUM. Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do rektora,
 • CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Termin składania dokumentów: 18 września 2023 r.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:„Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu” osobiście lub drogą pocztową na adres:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

Konkurs ma się zakończyć w ciągu dwóch miesięcy  od dnia jego ogłoszenia.

Szczegóły ogłoszenia