PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prof. Maria Kleinrok: scenariusz na niejeden naukowy serial

Autor: miro • Źródło: ms
28-05-2021, 13:24
Prof. Maria Kleinrok: scenariusz na niejeden naukowy serial Japonia, prof. Maria Kleinrok w rozmowie z prof. Kohno (1987 r.)
Gdyby chodziło o rocznicę ślubu, to prof. zw. dr hab. n. med. Maria Kleinrok - twórczyni polskiej szkoły nauki o rehabilitacji układu ruchowego narządu żucia - obchodziłaby żelazne gody. Niezależnie od nomenklatury 65 lat braterstwa z nauką najwyższej próby musi zapewnić prof. Marii Kleinrok poczesne miejsce w Panteonie sławy uczonych.

Twórczyni Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Jako kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Lublinie prof. Maria Kleinrok zorganizowała w 1985 r. Pracownię Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Była to pierwsza w Polsce samodzielna placówka naukowa, zajmująca się bólami twarzy i głowy oraz innymi odległymi objawami bólowymi, czynnościowymi, wegetatywnymi i innymi, związanymi z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia.

Czytaj: wywiad z prof. Marią Kleinrok: 65-lecie pracy w centrum polskiej i światowej stomatologii

   Z grupą współpracowników w czasie uroczystości otwarcia Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Lublinie po modernizacji, zrealizowanej dzięki uzyskaniu dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (1996 r.).

Dzięki uzyskaniu znacznej dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i grantu KBN pracownia ta jest wyposażona w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, unikatową w skali kraju. Takie wyposażenie umożliwia prowadzenie kompleksowych badań nad układem ruchowym narządu żucia, w tym elektromiograficznych i graficznych, pozwalających na przestrzenną rejestrację ruchów żuchwy i obciążenia zębów w zwarciu oraz obiektywną ocenę poziomu stresu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury elektronicznej i optoelektronicznej.

Dzięki temu placówka odgrywa znaczącą rolę w tej dziedzinie, nie tylko w kraju. Od 1985 do 2002 r., do czasu przejścia prof. Marii Kleinrok na emeryturę, przyjęto w tej placówce ponad 5 tys. chorych.

W latach 1992 - 2011 przeprowadzono pod jej kierunkiem 340 badań ssż metodą rezonansu magnetycznego (MR) i 180 badań tych stawów metodą tomografii komputerowej (TK) wykonanych u wyselekcjonowanych chorych. Umożliwiło to, łącznie z bogatym archiwum wyników badań klinicznych, udoskonalenie rozpoznawania i miejscowego leczenia przyczynowego zaburzeń wewnątrzstawowych w ssż w postaci przemieszczenia krążków ssż i głów żuchwy w maksymalnym zaguzkowaniu zębów.

„Funkcjograf wg Kleinrok”

Jednym z pierwszych, liczących się w nauce światowej, osiągnięć prof. Marii Kleinrok było opracowanie oryginalnej metody wewnątrzustnego zapisu zwarcia centrycznego i ekscentrycznego z zastosowaniem urządzenia rejestrującego własnego pomysłu. Patenty na to urządzenie zakupiła w 1979 r. firma Ivoclar – Liechtenstein, która produkowała go pod oficjalną nazwą „Funkcjograf wg Kleinrok”. „Funkcjogramy żuchwy wg Kleinrok” oraz linia centralnego ułożenia żuchwy wg Kleinrok pozwalają na obiektywne rozpoznawanie zaburzeń zwarcia, które dotąd były oceniane na podstawie subiektywnej, obciążonej poważnymi błędami diagnostycznymi, klinicznej analizy wewnątrzustnej zwarcia.

Metoda ta i uzyskane dzięki jej zastosowaniu odkrycia naukowe, oparte na wieloletnich badaniach klinicznych i rentgenodiagnostycznych ssż zostały opublikowane w licznych artykułach w językach polskim, angielskim i niemieckim oraz, dzięki propozycji wydawcy, w książce „Diagnostik und Therapie von Okklusionsstorungen. Mit vielen praktischen Beispielen unter Verwendung des Funktiographen” (Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin, Chicago, London, Sao Paulo, Tokyo 1986, 296 stron).

Opracowanie podziału zaburzeń zwarcia centrycznego

Wyniki siedmioletnich badań z zastosowaniem zapisów czynności żuchwy metodą wg Kleinrok, w połączeniu z badaniami rentgenodiagnostycznymi ssż i klinicznymi, zawarte w tej książce, były podstawą do opracowania podziału zaburzeń zwarcia centrycznego. Pozwoliły one również na obiektywną ocenę wpływu zaburzeń zwarcia na nieprawidłowy przebieg ekscentrycznych zwarciowych ruchów żuchwy oraz na wykazanie zależności między określonymi zaburzeniami zwarcia a występowaniem parafunkcji zwarciowych.

Wyniki tych badań przyczyniły się ponadto do udoskonalenia analizy klinicznej i leczenia zaburzeń zwarcia. Wykazały one także potrzebę rentgenodiagnostycznej oceny położenia głów żuchwy w maksymalnym zaguzkowaniu zębów i (lub) w dotylnym położeniu zwarciowym żuchwy w celu prawidłowego rozpoznawania i właściwego leczenia zwarcia centrycznego.

Uznanie na Zachodzie

Warto podkreślić, że tylko dwóch stomatologów z krajów socjalistycznych wydało w owym czasie książkę na Zachodzie. „Funkcjogramy żuchwy wg Kleinrok” zostały umieszczone w 1983 r. w „Lexikon der Zahnmedizin” (W. Hoffman-Axthelm, Qintessenz Verlags, Berlin 1983), który jest rodzajem encyklopedii stomatologicznej.

Opracowana przez prof. Marię Kleinrok metoda została wykorzystana w 6 pracach doktorskich, w tym w czterech w kraju i w dwóch za granicą. Ponadto opisano ją w odrębnych rozdziałach w dwóch książkach autorów niemieckich, tj. prof. R. Bottgera (Düsseldorf) i prof. E. Korbera (Tübingen) oraz w podręczniku prof. E. Spiechowicza w Polsce. Efektem wydania wymienionej książki były liczne zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych na różnych kongresach, wykładów gościnnych na wielu uniwersytetach oraz poprowadzenia kursów dokształcających w kraju i za granicą.

Szczególnym wyróżnieniem było zaproszenie prof. Marii Kleinrok do wygłoszenia wykładu na prestiżowym 37th Meeting of the American Academy of Crown and Bridge Prosthodontics w Chicago w 1988 r. na temat własnej oryginalnej metody wewnątrzustnej rejestracji zwarcia. Na te coroczne zjazdy w Chicago są zapraszani wyłącznie wykładowcy, którzy dokonali oryginalnych i znaczących odkryć naukowych w stomatologii, liczących się w skali światowej. Słuchacze przyjęli wykład owacyjnie, przerywając go trzykrotnie oklaskami, co zdaniem stałych bywalców tych spotkań było wydarzeniem bez precedensu. Wykład ten został na prośbę redakcji opublikowany w USA (Kleinrok M.: Recording centric and eccentric occlusal distrubances with a new recording device. Journal of Prosthetic Dentistry,1992, 68, 4, 597-606).

   W rozmowie z prezesem Instytutu Tarnogórskiego, dr Markiem Wrońskim, w czasie uroczystości wręczenia Dyplomu Wybitnego Tarnogórzanina (1997 r).

Promotorka prac doktorskich

Prof. Maria Kleinrok była promotorem 16 prac doktorskich, z których 13 dotyczy problemów związanych z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Ma w swoim indywidualnym dorobku naukowym, jak i w pracach doktorskich, których była promotorem, również oryginalne osiągnięcia, odnoszące się do etiologii i leczenia bólów głowy u chorych z dysfunkcją narządu żucia, oparte na rozległych 30-letnich badaniach klinicznych i ankietowych 3915 osób.

Badania ssż metodą MR

Wyniki badań ssż metodą MR przeprowadzonych od 1992 roku, w tym dzięki grantowi KBN (1999-2002), u 340 chorych oraz badania ssż metodą TK u 180 chorych, pod kierunkiem prof. Marii Kleinrok opublikowano w 39 artykułach.

Badania ssż metodą MR były wykonywane u wszystkich chorych w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, w leczniczym położeniu żuchwy i w rozwarciu zarówno w płaszczyźnie strzałkowej, jak i czołowej. W badaniu ssż metodą TK w maksymalnym zaguzkowaniu zębów uwzględniono płaszczyznę strzałkową, czołową i poziomą.

W piśmiennictwie brak takich badań. Badania te, w połączeniu z badaniami graficznymi i klinicznymi ruchów żuchwy, pozwoliły na opracowanie rozpoznawania przemieszczeń krążków ssż i głów żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, na podstawie wizualnej analizy ruchów żuchwy oraz na udoskonalenie leczenia tych zaburzeń.

Na podkreślenie zasługują również badania nad niedocenianą w piśmiennictwie rolą parafunkcji niezwarciowych w etiologii dysfunkcji narządu żucia oraz własna zmodyfikowana metoda zwalczania parafunkcji narządu żucia, możliwa do zastosowania zarówno w leczeniu, jak i w indywidualnej oraz zbiorowej profilaktyce dysfunkcji narządu żucia.

Prace nad przemieszczeniem krążków ssż i głów żuchwy

Na szczególne podkreślenie zasługują przeprowadzone pod kierunkiem prof. Marii Kleinrok pionierskie badania nad rolą przemieszczenia krążków ssż i głów żuchwy w powstawaniu odległych objawów bólowych w obrębie kręgosłupa i kończyn.

Najnowszym osiągnięciem badawczym prof. Kleinrok jest opublikowanie wyników własnych badań nad zależnością między przemieszczeniem krążków stawowych ssż a występowaniem odległych objawów wegetatywnych oraz czynnościowych i innych towarzyszących zespołowi fibromialgii, opublikowane w 2009 roku (Protetyka Stomatologiczna)

Badania nad dysfunkcjami narządu żucia były kontynuowane przez kolejnego kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Implantologii i Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w latach 2002-2009, dr hab. Janusza Kleinroka, pod którego kierunkiem opublikowano m.in. szereg artykułów dotyczących dysfunkcji narządu żucia i obroniono 15 prac doktorskich, w tym 6 na temat zaburzeń czynnościowych narządu żucia, z których dwie uzyskały wyróżnienie.

Kolejne publikacje, szeroka działalność wykładowa, patenty

Prof. Maria Kleinrok, poza pracami poświęconymi problemom dysfunkcji narządu żucia, ma w dorobku również prace badawcze na temat wpływu protez płytowych na czynności fizjologiczne jamy ustnej, wykonywania protez stałych i artykulatorów. Jest autorką 342 publikacji, w tym 5 książek. Trzy z nich: „Diagnostik und Therapie von Okklusionsstorungen. Mit vielen praktischen Beispielen unter Verwendung des Funktiographen”. Wyd. Quintessenz Verlags GmbH, Berlin, Chicago, Londyn, Sao Paulo, Tokyo 1986, „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia” Sanmedia, Warszawa 1992, pierwszy polski podręcznik na ten temat oraz „Zasady wykonywania protez stałych”. Wyd. M.A. Kleinrok, Lublin 1995 – przyniosły autorce trzy indywidualne nagrody ministra zdrowia i opieki społecznej.

Jest również autorką jednego rozdziału pt. „Postępowanie w przypadku parafunkcji narządu żucia” w książce B. Woynarowskkiej i A. Oblacińskiej „Zdrowie jamy ustnej u dzieci, młodzieży kobiet ciężarnych”, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1955.

Uczona opublikowała 72 artykuły w czasopismach zagranicznych. Niektóre z nich przedrukowano w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Pozostałe publikacje to 180 streszczeń wykładów plenarnych i referatów wygłoszonych na kongresach i zjazdach w kraju i za granicą.

Profesor Maria Kleinrok posiada 11 patentów i 6 wzorów użytkowych. Cztery z tych patentów składają się na urządzenie, które umożliwiło opracowanie oryginalnej metody rejestracji wewnątrzustnej zwarcia na bazie łuku gotyckiego za pomocą tzw. funkcjografu wg Kleinrok. Jest to, jak dotąd, jedyna obiektywna metoda pozwalająca na ocenę zaburzeń zwarcia centrycznego i ekscentrycznego.

Współpraca z PAN i z FDI

W 1995 r. prof. Kleinrok została powołana na członka Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i do tej pory pełni tę funkcję.

W 2003 r. została zaproszona przez Fedération Dentaire Internationale (FDI) do wygłoszenia plenarnego wykładu na Światowym Kongresie FDI – Annual World Dental Congress w Sydney w Australii. Tematyka wykładu obejmowała podsumowanie ponad trzydziestoletnich badań autorki nad etiologią, diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu żucia i ich skutków w postaci bólów twarzy i głowy oraz innych objawów umiejscowionych w obrębie całego organizmu.

Prof. Maria Kleinrok była trzecim polskim stomatologiem w ponad stuletniej historii federacji FDI, zaproszonym do wygłoszenia plenarnego wykładu na światowym kongresie FDI. Pierwszym polskim wykładowcą na Kongresie FDI był prof. Antoni Cieszyński (Wiedeń, 1936), drugim dr hab. Andrzej Wójtowicz (Wiedeń, 2002).

Inna międzynarodowa aktywność

Prof. Maria Kleinrok wystąpiła z wykładami plenarnymi na kongresach i zjazdach towarzystw stomatologicznych, w tym Japońskiego (Tokio 1987), Hiszpańskiego (Walencja 1990), Bałkańskiego (Albania, Tirana 2003), dwukrotnie na kongresach GIRSO (Wrocław 2003, Włochy, Palermo 2006) oraz na International Congress of the Albanian Stomatological Society, Tirana 2009.

W 1981 r. była zatrudniona jako pracownik naukowy i wykładowca w Zakładzie Fizjologii Zgryzu w Karolinska Institutet w Huddinge (Szwecja). Prowadziła tam ćwiczenia kliniczne ze studentami i przez jeden semestr wykłady dla studentów na temat dysfunkcji narządu żucia. Studenci napisali na temat jej wykładów artykuł w swoim czasopiśmie, co jest na tej uczelni uznawane za znaczące wyróżnienie. Ponadto wykonała w tym Zakładzie szereg badań dotyczących zaburzeń zwarcia.

Była stypendystką Heinrich Herz Stiftung (1974/75) na uniwersytecie w Münster i Breuninger Stiftung (w latach 1986 i 1989) na Uniwersytecie w Tübingen w RFN. W 1987 r. przez trzy tygodnie była gościem Showa University w Tokio (Japonia).

   Na Zjeździe Japońskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, pod ogłoszeniem o wykładzie plenarnym (1987 r.).

W czasie pobytu w Japonii wygłosiła wykłady na Zjeździe Japońskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i na Showa University. Po tych wykładach została dodatkowo zaproszona do wygłoszenia wykładów w Tokio University oraz Osaka University. W 1990 r. przebywała we Francji (uniwersytety w Tuluzie i Paryżu) na dwutygodniowej misji jako gość Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji. W 1998 r. była przez cztery tygodnie na Uniwersytecie w Walencji jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Nauki Hiszpanii. Wszystkie te wyjazdy były połączone z wykładami gościnnymi na tych uniwersytetach.

W roku 1987 została wybrana jednogłośnie, jako pierwsza kobieta, do zarządu (elected member) European Prosthodontic Association (Europejskie Towarzystwo Protetyczne). Wybory te odbyły się w wyniku protestu przeciwko nieobecności kobiet w zarządzie tego towarzystwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH