• FDI zaplanowało międzynarodowe webinarium dotyczące tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT).
  • Wykład poprowadzi prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, osoba która wie niemal wszystko o zastosowaniu radiologii w obszarze stomatologii.

Wśród 84 ekspertów FDI - dwoje to Polacy. Jednym z nich jest prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Uczona, występując z ramienia FDI, poprowadzi międzynarodowe webinarium dotyczące tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT). Wydarzenie zaplanowano na 15 grudnia o godz. 15.00.  Biorąc pod uwagę bijące rekordy popularności wykłady prowadzone przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską - warto wykorzystać i tę okazję, aby pozyskać wartościową wiedzę na temat CBCT

                                      Rejestracja tutaj

To powinno się wiedzieć o CBCT  

CBCT to stosunkowo nowa metoda diagnostyki obrazowej stosowana m.in. w praktyce klinicznej w stomatologii. Chociaż technologia CBCT została wprowadzona dopiero pod koniec lat 90-tych, metoda ta szybko się rozwinęła. Rosnąca popularność CBCT musi uwzględniać racjonalną politykę skierowań na te rodzaj badań, która powinna być prowadzona zgodnie z naukowymi wytycznymi i algorytmami diagnostyki obrazowej.

Celem prezentacji będzie omówienie, popartych dowodami naukowymi, wskazań do korzystania z CBCT w praktyce stomatologicznej – zarówno ogólnej, jak i specjalistycznej.

W wykładzie zostaną wykazane ograniczenia w stosowaniu CBCT w praktyce klinicznej, takie jak obrazowanie próchnicy zębów czy diagnostyka zmian w tkankach miękkich.

Przedstawione zostaną informacje o dawkach promieniowania, jakie są generowane podczas badania z pomocą CBCT (w porównaniu z innymi procedurami diagnostycznymi obrazowania opartymi na promieniowaniu rentgenowskim).

Mowa będzie także o potencjalnych zagrożeniach wynikających z ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

Główne cele wykładu:
* Identyfikacja, opartych na dowodach, wskazań do realizowania tomografii stożkowej w praktyce stomatologicznej.
* Zademonstrowanie ograniczeń w stosowaniu CBCT w praktyce klinicznej.
* Zrozumienie potencjalnego ryzyka, związanego z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące z CBCT.

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

Kilka słów w aktywności zawodowej prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej. 

Jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalista (II) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 650 prac, publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej punktacji IF 31,76 i 1391,50 MEiN.

Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla słuchaczy będących w trakcie odbywania specjalizacji lekarsko-dentystycznych, jak też innych kursów doskonalących.

Była organizatorem Junior Course European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, który odbył się w Lublinie w lutym 2016 r.

Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy II Zakładzie Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie, którego członkowie prezentowali doniesienia na konferencjach studenckich krajowych i międzynarodowych, uzyskując nagrody i wyróżnienia.

Rokrocznie prezentuje projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. W 2014 r. jej projekt został uznany za najlepszy wykład Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Jest autorką podręcznika „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (Wyd. Medycyna Praktyczna, 2017) i współautorką podręczników „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (Wyd. Czelej 2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, 2012 i Wyd. II 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego nagrodą ministra zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. D. Olczak-Kowalczyk, J. Szczepańskiej i U. Kaczmarek (Med. Tour Press Int., 2016), „Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR” pod red. B. Pruszyńskiego i A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. R. Górskiej i T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta (PZWL, 2006), „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999).

Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości.

Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przewodnicząca Komitetu ds. Praktyki Zawodowej.

Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Do 2018 r. była prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i przewodniczącą Sekcji ds. Specjalizacji tego Towarzystwa oraz członkiem grupy Task Force EADMFR, powołanej celem opracowania paneuropejskiego programu szkolenia w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Jest dyrektorem regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology, członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology.

Od 2014 r. jest członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji.

Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej powołanej przez ministra zdrowia.

Była członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia celem opracowania programu specjalizacji w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej w 2014 r.

Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym: „Journal of Oral and Maxillofacial Radiology” (Turcja), „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” i „e-Dentico”.

Jest recenzentem wielu czasopism, w tym z Listy Filadelfijskiej takich, jak: Angle Orthodontist, Forensic Science International, Oral Radiology, Medical Science Monitor, Acta Radiologica, European Journal of Orthodontics, Clinical Oral Investigations, Advances in Medical Sciences.

Biegle zna języki: angielski, hiszpański i francuski, dobrze język niemiecki, a rosyjski i turecki w stopniu podstawowym.