• Po uzyskaniu zaliczenia całości stażu podyplomowego należy złożyć do izby lekarskiej dokumenty m.in., kartę stażu podyplomowego uzupełnioną o wszystkie wpisy oraz świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego
  • Prawo Wykonywania Zawodu może być odebrane wyłącznie osobiście przez lekarza lub lekarza dentystę, któremu wydawane jest prawo. 

Po stażu podyplomowym. Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty po stażu podyplomowym należy złożyć komplet wymaganych przez izbę lekarską dokumentów. Jednak pierwszym warunkiem, który należy spełnić jest zaliczenie i podpisanie przez koordynatora lub opiekuna całości stażu podyplomowego.

Dokumenty wymagane przez izbę lekarską:

  • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy – W-2;
  • Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
  • Karta stażu podyplomowego uzupełnioną o wszystkie wpisy (w tym zaliczenie stażu – ostatnia strona Karty), prosimy o wklejenie lub przyszycie zszywaczem w odpowiednim miejscu stażu teoretycznego (bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo) potwierdzenia odbycia kursu
  • Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska) – odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
  • Prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;
  • Kopia oraz oryginał do wglądu pierwszego pozytywnie zdanego świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego;
  • W przypadku przedłużonego stażu podyplomowego kserokopia świadectw pracy ( udokumentowany powód przedłużenia stażu na stronie numer 2 książeczki stażowej podpisany przez osobę upoważnioną);
  • Kopia świadectwa pracy (w przypadku wydłużonego stażu np. zwolnienie L4, urlop macierzyński);
  • Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Dodatkowo potrzebne może być świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie w przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź zdały w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).

Odbiór PWZ. Wyłącznie osobiście przez lekarza, który je otrzymał  

Termin składania: Lekarze dentyści – do 4 października 2022 r.
Lekarze – do 3  listopada 2022 r.

PWZ może być odebrane wyłącznie osobiście przez lekarza lub lekarza dentystę, któremu wydawane jest prawo.  Wnioski lekarzy będą rozpatrywane na listopadowych posiedzeniach Prezydium.