• Jesienne kursy z prawa medycznego w trybie online organizuje Dolnośląska Izba Lekarska
 • Kursy w trybie online odbędą się w dwóch terminach: 16-18 października i 13 - 15 listopada 2023 r.
 • Zgłoszenia na kurs albo przez SMK, albo przez profil na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prawo medyczne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Kurs online

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu organizuje kurs z prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Kierownikiem naukowym tych szkoleń jest dr hab. n. prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska.

Terminy kursów: 16-18 października i 13 - 15 listopada 2023 r.
Tryb kursu: online

Program kursu prawnego

I dzień

 • Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej).  Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta
 • Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych.
 • Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych)

II dzień

 • Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich
 • Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty
 • Problemy prawne przeszczepiania
 • Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych
 • Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień
 • Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego

III dzień

 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych
 • Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna
 • Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu
 • Test i zaliczenie kursu

Rekrutacja na kurs: lekarze posiadający EKS zgłaszają się poprzez SMK, pozostali przez profil na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (cmkp.edu.pl).