• Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej poszukuje wykładowcy - pracownika dydaktycznego asystenta
 • Wśród wymaganych kwalifikacji co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Możliwy rozwój naukowy w PUM 

Wymagane kwalifikacje od kandydatów:

 • konieczność spełnienia wymagań określonych w art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia);
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia),
 • zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub list polecający od podmiotu, na rzecz którego świadczona była praca lub usługi;
 • pozytywna opinia o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej dziekana i kierownika jednostki, w której ma być realizowane zatrudnienie. 

Formalności przy ubieganiu się o pracę

Wymagane dokumenty od kandydatów:

 • zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek;
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  druk oświadczeń;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie/dyplom nadania stopnia doktora);
 • prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;
 • kopie świadectw pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym;
 • opinia dziekana i kierownika jednostki zatrudniającej;
 • dokumenty potwierdzające zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub list polecający/rekomendujący od podmiotu, na rzecz którego świadczyły pracę lub usługi lub z którym współpracowały (zalecane).
  Zatrudnienie na czas określony - umowa na 4 lata.

Praca na cały etat.

Kandydaci powinni złożyć oferty w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do 24 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Zakończenie konkursu do 30 września 2023 r.