• Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego ogłosił konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej UM we Wrocławiu
 • Wymagane są m.in. tytuł zawodowy - lekarz dentysta oraz pełne prawo wykonywania zawodu
 • Termin składania dokumentów upływa 19 czerwca 2023 r.

Katedra i Zakład Stomatologii Zintegrowanej UM we Wrocławiu. Praca dla asystenta

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

 • dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
 • tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
 • pełne prawo wykonywania zawodu
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Stanowisko asystenta w UM we Wrocławiu. Jakie wymagania należy spełnić

Zgłoszenie do konkursu ma zawierać:

 •  wniosek konkursowy, 
 • kwestionariusz osobowy, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych,
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ewentualnie zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
 • oświadczenia określone w regulaminie konkursu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: 19 czerwca 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 4 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania.