• W  Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM pojawił się wakat na stanowisku kierownika
 • Kandydaci na to stanowisko powinni mieć tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie stomatologii
 • Dokumenty należy składać do 3 lipca 2023 r., do godz. 15.00

Stanowisko kierownika w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej. Jakie wymagania należy spełnić

Ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 Wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Podczas rekrutacji będzie także brane pod uwagę:

Dokumenty, które należy przygotować 

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, prawo wykonywania zawodu na terenie RP, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (jeśli dotyczy),
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Termin składania dokumentów: 3 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Dokumenty mają być przygotowane w języku polskim, przesłane pocztą elektroniczną na adres - 
konkursy.kierownicy@wum.edu.pl (z numerem referencyjnym w tytule nr ref. AO/1220 - 70/2023), dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Informacje na temat konkursu pod nr tel.: (0-22) 57-20-167/185