• Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM
 • Praca w wymiarze 0.75 etatu
 • Oferty należy składać do 10 października br. Przyjmowane są dokumenty wyłącznie przez e-mail

Konkurs na stanowisko asystenta

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. 

Praca w wymiarze 0,75 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • specjalizacja w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją – ukończona lub w trakcie (planowane zakończenie w 2023 roku),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
  w języku polskim i angielskim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Potrzebne dokumenty

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów: 10 października 2022 r., do godz. 15.00.
Dokumenty (wyłącznie w języku polskim) należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru
referencyjnego w tytule e-maila. Dokumenty w formie papierowej nie będą
przyjmowane.