• Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM rozpisał konkurs na stanowisko kierownika - nauczyciela akademickiego
 • Kandydaci powinni mieć specjalizację w zakresie zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego
 • Termin składania dokumentów upływa 10 maja 2023 do godz. 15:00

Praca dla radiologa. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym  (nr ref. AO/1220 - 28/2023).

Termin składania ofert: 10 maja 2023 do godz. 15:00

Jakie wymagania stawiane są kandydatom

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie
  uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

W konkursie na to stanowisko dodatkowym atutem będzie:

Potrzebne dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty,
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (jeśli dotyczy),
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).