• Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w w Klinice Stomatologii Zintegrowanej
  • Wymagane są m.in. prawo wykonywania zawodu oraz udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny
  • Zgłoszenia do 21 sierpnia

Asystent w Klinice Stomatologii Zintegrowanej. UM w Poznaniu 

Trwa konkurs na stanowisko asystenta w w Klinice Stomatologii Zintegrowanej. UM w Poznaniu. Uczelnia oferuje zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu.

Warunki przystąpienia do konkursu:

  • deklaracja przystąpienia do konkursu,
  • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
  • odpis dyplomu,
  • kartę kwalifikacyjną zawierającą ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy,
  • prawo wykonywania zawodu,
  • informacja o dorobku naukowym,
  • informacja o dorobku dydaktycznym,
  • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Termin składania dokumentów:  21 sierpnia 2023 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Konkurs rozstrzyga się nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Szczegóły konkursu