• Trwa konkurs  na stanowisko kierownika w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM
 • Oferty należy składać do 7 lipca br. Przyjmowane są dokumenty wyłącznie przez e-mail
 • Atutem w konkursie jest doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach z zakresu stomatologii 

Kariera naukowa na WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Jakie wymagania należy spełnić

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • specjalizacja w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie
  uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Co będzie dodatkowym atutem:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach z zakresu stomatologii,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, prawo wykonywania zawodu na terenie RP, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (jeśli dotyczy),
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2022 r., do godz. 15.00.

Dokumenty powinny być napisane w języku polskim i przesłane pocztą elektroniczną na adres konkursy.kierownicy@wum.edu.pl