• Ogłoszono nabór na stanowisko kierownika w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu
 • Kandydaci muszą mieć tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • Zgłoszenia do 10 lutego, rozstrzygnięcie konkursu w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia konkursu 

Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Wakat na stanowisku kierownika 

Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Warunki stawiane kandydatom

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy przygotować, aplikując na stanowisko kierownika w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu.

 • podanie
 •  życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 • odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
 • informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
 • deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022, poz. 574 ze zm.),
 • informacja o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
 • ewentualne referencje lub opinie.

W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: 10 lutego 2023 r.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, Komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności wynikające z Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.