• Ogłoszono konkurs na pozycję asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Poznaniu
 • Wymagana jest m.in. ocena dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz informacja o dorobku naukowym
 • Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2023 r.

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Praca dla asystenta 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.

Stanowisko asystenta w UM w Poznaniu. Jakie wymagania należy spełnić

Zgłoszenie do konkursu ma zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis dyplomu,
 • ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy,
 • informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
 • informację o dorobku dydaktycznym,
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgode na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Zakładzie Immunologii prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie,
 • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141. 

Termin składania dokumentów: 5 maja  2023 r.

Konkurs będzie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.