• Zakład Chirurgii Stomatologicznej GUMed poszukuje kandydatów na stanowiska asystenta
 • Praca w pełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na czas określony. Wśród obowiązków prowadzenie zajęć dydaktycznych, głównie ćwiczeń i zajęć w laboratorium
 • Zgłoszenia do 23 lipca

Zakład Chirurgii Stomatologicznej. Obowiązki asystenta 

Jakie zadania będzie miała osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej GUMed

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

 Wymagania dla kandydatów na stanowisko asystenta GUMed 

 • tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny,
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej,
 • ukończone jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • ukierunkowanie zawodowe z chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim,
 • posiadany dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym. 

Warunki oferowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny

 • umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (2 etaty),
 • praca w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych. 

Kandydaci na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) przez internet. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

Termin składania dokumentów: 23 lipca 2023 r. godz. 23.59 
Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

Wymagane dokumenty

Co trzeba przygotować:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
  - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju jednostki),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
  (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie). 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć.