• Trwa konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • GUMed oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa ma być podpisana na czas określony
 • Dokumenty można składać do 25 sierpnia

Instruktor w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. GUMed

Stanowisko w grupie pracowników dydaktycznych, praca w pełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na czas określony. 

Obowiązki związane ze stanowiskiem instruktora w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (np. ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, 
 • udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom:

Gdański Uniwersytet Medyczny. Warunki zatrudnienia

Z kandydatem, który zwycięży w konkursie zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

GUMed zapewnia możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska oraz atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych. 

Wymagane dokumenty. 

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi oświadczeniami,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

Termin składania dokumentów: 25 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu