• Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
 • Wymagana praktyczna znajomość m.in. technologii odlewniczych, technik frezowania i skrawania, technologii wtryskiwania, systemu CAD-CAM
 • Termin składania dokumentów upływa 7 września 2023 r.

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM

Wymagania, które musi spełnić kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra,
 • technik dentystyczny,
 • praktyczna znajomość technologii odlewniczych, technik frezowania i skrawania, technologii wtryskiwania, systemu CAD-CAM oraz wytwarzania pełnoceramicznych wkładów, licówek i nakładów,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe atuty to umiejętność:

Asystent w WUM. Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które należy przygotować:

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań.

Dokumenty tylko w języku polskim przesłane pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila; 

Termin składania dokumentów: 7 września 2023 r., do godz. 15.00