• Jest praca dla asystenta w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
 • Kandydaci powinni mieć specjalizację w zakresie periodontologii 
 • Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2023  

Wymogi stawiane kandydatom

Od kandydatów wymagane są:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
 • specjalizacja w zakresie periodontologii z potwierdzeniem praktykowania jako specjalista w Polsce;
 • zainteresowanie pracą naukową;
 • doświadczenie w pracy klinicznej;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

  Do  konkursu mogą przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  stawiane nauczycielom akademicki w  art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 742 z późn. zm.). 

Dokumenty wymagane od kandydatów

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
 • stałe prawo wykonywania zawodu;
 • dyplom specjalizacji;
 • informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
 • ankietę dotyczącą działalności naukowej;
 • ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej (jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich)
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Dodatkowych informacje: Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 124 228 615

Termin składania zgłoszeń: 11 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2023 r.

Uwaga praca na pełny etat.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie CM UJ