• Zakład Ortodoncji WUM poszukuje adiunkta. Do 28 października trwa konkurs na to stanowisko
 • Jednym z wymogów jest aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych
 • Dodatkowym atutem będzie stopień doktora habilitowanego nauk medycznych

Zakład Ortodoncji WUM. Wakat na stanowisku adiunkta

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Ortodoncji na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania stawiane kandydatom:

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • stopień doktora nauk medycznych,
 • specjalizacja w dziedzinie ortodoncji,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych, w których w co najmniej dwóch
  kandydat występował jako pierwszy autor,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Co stanowi dodatkowy atut:

Aplikowanie na stanowisko adiunkta WUM. Dokumenty wymagane 

Należy skompletować następujące dokumenty:

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów: 28 października 2022r., do godz. 15.00.
Dokumenty w języku polskim mają być przesłane pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila (nr ref. AO/1220 - 79/2022). Dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.