• Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego UM we Wrocławiu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
 • Wśród stawianych wymagań: odpowiedni dorobek naukowy, tytuł lekarza - dentysty i prawo wykonywania zawodu
 • Termin na złożenie dokumentów do 27 lipca 2023

Kryteria do spełnienia. Konkurs na stanowisko asystenta

 • dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
 • tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
 • pełne prawo wykonywania zawodu
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023, poz. 742 ze zm.).

Potrzebne dokumenty

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek konkursowy,
 • kwestionariusz osobowy, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych,
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora, instruktora),
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania dokumentów :  27 lipca 2023 r.