• Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Praca w pełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na czas określony
 • Dokumenty przyjmowane są do 6 lipca

Praca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed

Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta (grupa pracowników dydaktycznych) w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy,  zatrudnienie na czas określony

Obowiązki na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • doświadczenie dydaktyczne, zawodowe lub naukowe.
 • ukończone jednolite studia magisterskie z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim,
 • biegła znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

Warunki na stanowisku asystenta oferowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny

 • umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • praca w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
  atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.  

Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

Termin składania dokumentów: 6 lipca 2023 r. godz. 23.59.

 Wymagane dokumenty

 • oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie). 

Potrzebne formularze dla kandydatów na stanowisko asystenta w w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.